.

Reklamační podmínky

Zakoupením vybavení v našem obchodě si můžete být naprosto jisti, že získáte zcela nový, originální produkt. 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v čl. 2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší.
Reklamace se považuje za vyřízenou, když obchodník ohlásí spotřebiteli že je reklamace vyřízena a jakým způsobem.
Pri uznani reklamace ma spotřebitel nárok na uhrazeni dopravy zboží k reklamaci.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.               

Výrobky, které prodávající nabízí v e-shopu, jsou pořízené z celé Evropské unie, jedná se tedy o tzv. evropskou distribuci. V některých případech se může jednat i o mimoevropskou distribuci. V tomto případě je potřeba v případě uplatnění práv z vadného plnění se obrátit přímo na prodávajícího. V případě informace ohledně přesného původu konkrétního produktu může kupující kontaktovat infolinku +420 739 130 945 nebo se můžete dotázat na e-mailové adrese info@begadget.cz
 

Reklamované zboží kupující zašle na adresu prodávajícího: 

BeGadget s.r.o., Moskevska 531/62, 101 00 Praha 10 – Vršovice
Tel: +420 739 130 945 

Záruční podmínky

 • Záruční doba v délce 24 měsíců se vztahuje na kupní smlouvy uzavírané se spotřebiteli;
 •  V případě prodeje osobě, která je podnikatelem a uzavírá smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti je stanovena záruční doba 12 měsíců;
 • Základem pro záruku je záruční list nebo jiné doklady poskytnuté naším obchodem;
 • Přepravu zboží zpět k prodávajícímu za účelem výměny/vrácení, jakož i za účelem diagnostiky a záručního servisu provádí kupující samostatně.

Pozornost

Na výrobek se nevztahuje záruční oprava, pokud:

 • výrobek vykazuje mechanické, teplené nebo elektrické poškození (včetně skrytých poškození);
 • výrobek je poškozen nedbalou manipulací;
 • produkt obsahuje stopy cizích látek, předmětů nebo tekutin, které vnikly dovnitř;
 • selhání výrobku je způsobeno použitím nestandardních nebo nekompatibilních náhradních dílů, součástí, softwaru, provozního materiálu, čisticích látek; 
 • výrobek vykazuje poškození způsobené živly, ohněm, faktory v domácnosti;
 • výrobek byl poškozen během přepravy, skladování nebo v důsledku porušení provozních předpisů, zejména pak pokud výrobek vykazuje stopy po přehřátí, spálené kontakty nebo desky plošných spojů;
 • jsou patrné stopy vnějšího zásahu nebo došlo k pokusu o neoprávněnou opravu;
 • jsou poškozeny záruční plomby výrobce nebo dodavatele;jsou poškozena tovární značení nebo výrobní číslo, tato jsou nečitelná, nebo nesou stopy  přelepení. 

Výměna kvalitního zboží

 • zboží nebylo použito;
 • je zachován jeho výrobní vzhled;
 • jsou zachovány jeho užitné vlastnosti;
 • jsou zachovány tovární visačky a pečeti;
 • existuje pokladní účtenka a /nebo potvrzení o prodeji v hotovosti. 

Ohledně otázek souvisejících se záručním servisem a vrácením nám zavolejte na tel. +420 739 130 945 (v pracovní dny od 9:00 do 17:00) nebo nám napište info@begadget.cz